مدارس تحت پوشش پرتال جامع مدارس

آمار مدارس پرتال جامع مدارس
مدرسه خوب62313

دانش آموزان فعال

مدرسه خوب5006

کارمندان فعال

مدرسه خوب770

مدارس فعال

مدرسه خوب181

شهرهای فعال