آخرین اخبار مدارس


30 فروردیندبستان پسرانه دوره اول سما

29 فروردیندبستان دخترانه سما

28 فروردیندبستان پسرانه دوره دوم سما

26 فروردیندبستان دخترانه سما

23 اسفنددبستان دخترانه سما

21 فروردیندبستان پسرانه دوره اول سما

23 فروردیندبستان پسرانه دوره دوم سما

21 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 فروردیندبستان پسرانه دوره دوم سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

محمد

سمیح عاطف الزین

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آبراهام لینکلن: رئیس‌ جمهوری آمریکا در جنگ داخلی

هاوگن، برندا؛

تاریخ

دبستان پسرانه دوره دوم سما

آهوی باوفا

-----

قصه های نبوی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پیوند های دوستی در کودکی و نوجوانی

فیل اروین

پیوند های دوستی در کودکی و نوجوانی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

کیک شگفت انگیز

والری گورباچف

تخیلی

دبستان دخترانه سما

امام علی مولود کعبه

احمد گلزاری

زندگی حضرت علی علیه السلام

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پنجره ای رو به افتاب

منوچهری صفا

تویج نماز

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حقیقت عشق

علی اصغر فانی

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اس

شکوهی، محمدرضا

امادگی دفاعی

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبستان دخترانه سما

جوجه اردک زشت

هانس کريستين آندرسن

جوجه اردک زشت

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه دوره اول سما

امیرمحمد اکبرپور

مسابقه: کنسرت موسیقی تجربی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانش آموزان یایه دهم تجربی

مسابقه: مسابقات وزشی وایبال دختران

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه دوره اول سما

امیرعلی اسحاقی

مسابقه: جشنواره استعدادیابی ورزش سه گانه

رتبه: سوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدمهدی حاطمی برون

مسابقه: نقاشی مدارس سما موضوع شهر و دوستان من در آینده

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین علیزاده

مسابقه: مسابقه داستان کوتاه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

رضوانه شیخ زاده

مسابقه: مسابقه اسکیت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین علیزاده

مسابقه: مسابقه انشا نویسی سما

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آیدا سهیل

مسابقه: مسابقه اسکیت

رتبه: دوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

حسین حسن زاده

مسابقه: عکاسی مدارس سما با موضوع شهر من

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فائزه عرب پور

مسابقه: مسابقه همه واقف باشیم

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سید محمدمهدی حاطمی

مسابقه: کتابخوانی مسابقات فرهنگی و هنری شهرستان بیرجند

رتبه: سوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سید سپهر عندلیب مقدم

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اسماء كاظمي

1378/02/08

دبستان پسرانه دوره اول سما

پدرام افسرده

1388/02/08

دبستان پسرانه دوره دوم سما

حسين ميرزايي

1386/02/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساجده زارعي

1382/02/05

دبستان پسرانه دوره دوم سما

مهرداد گلرو

1384/02/08

دبستان پسرانه دوره اول سما

آرين نبويان

1389/02/02

دبستان پسرانه دوره اول سما

اميرعلي داوري مقدم

1390/02/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مژگان حاجي آبادي

1379/02/07

دبستان پسرانه دوره اول سما

اميرعلي سفري مقدم

1390/02/02

دبستان دخترانه سما

آريسان مومن زاده

1389/02/01

دبستان پسرانه دوره اول سما

سيدعرشيا وحدتي

1387/02/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سميرا ساجد

1380/02/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عماد كدخدا

1380/02/07

دبستان پسرانه دوره اول سما

سيداميرحسين حسني

1387/02/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه سادات نوربخش

1378/02/01

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدمهدي الهي زاده

1385/02/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ميثم رضائي گزيك

1379/02/07

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سيد امير رضا قاسمي

1386/02/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سحر مرادي

1378/02/05