آخرین اخبار مدارس


07 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

07 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

02 آذردبستان دخترانه سما

02 آذردبستان دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 آباندبستان پسرانه دوره دوم سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبستان پسرانه دوره اول سما

بازی‏های هوش و ریاضی (برای 9 تا 12 سال

کریستیان ردوته

اموزشی سرگرمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حقیقت عشق

علی اصغر فانی

دبستان دخترانه سما

جوجه اردک زشت

هانس کريستين آندرسن

جوجه اردک زشت

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اس

شکوهی، محمدرضا

امادگی دفاعی

دبستان دخترانه سما

امام علی مولود کعبه

احمد گلزاری

زندگی حضرت علی علیه السلام

دبستان دخترانه سما

مولود کعبه امام علی

احمد گلزاری

زندگانی حضرت علی

دبستان پسرانه دوره اول سما

به كبوتر اجازه نده اتوبوس براند

مو ويلمز

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پیوند های دوستی در کودکی و نوجوانی

فیل اروین

پیوند های دوستی در کودکی و نوجوانی

دبستان دخترانه سما

حجاب دختران

محمد علی کریمی نیا

حجاب

دبستان دخترانه سما

محمد

سمیح عاطف الزین

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه دوره دوم سما

سامان اورنگي

1383/09/08

دبستان دخترانه سما

سيده ريحانه موسوي

1382/09/01

دبستان دخترانه سما

فاطمه افكاري

1383/09/07

دبستان پسرانه دوره اول سما

كيان شكوهي

1388/09/03

دبستان پسرانه دوره اول سما

ايليا خراشادي زاده

1387/09/06

دبستان پسرانه دوره اول سما

كوروش شكوهي

1388/09/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدعادل جاويدان پور

1378/09/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرمهدي دهقان زاده

1378/09/05

دبستان دخترانه سما

عسل آهني

1386/09/03

دبستان دخترانه سما

محدثه غلاميان

1383/09/04

دبستان پسرانه دوره دوم سما

معين ثابت ايماني

1382/09/05

دبستان پسرانه دوره دوم سما

ايمان آراسته

1384/09/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهران چاجي

1378/09/06

دبستان دخترانه سما

ياسمن سادات حسيني

1387/09/05

دبستان پسرانه دوره دوم سما

اميرحسين غلام پور

1384/09/02

دبستان پسرانه دوره دوم سما

ايليا دهقاني

1382/09/02